Category Archives: นวัตกรรมทางการพยาบาล : Innovation of Nursing

ทำอย่างไรให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะโรคเบาหวาน

ในปัจจุบัน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กินดีอยู่ดี ทำให้เกิดโรคจากวิถีชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะ เบาหวาน ซึ่งจะเกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมาย แต่ตัวผู้ผ่วย ครอบครัว และชุมชนยังขาดความตระหนักเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาทำให้ ขาดการดูแลสุขภาพที่ดี Advertisements

Posted in นวัตกรรมทางการพยาบาล : Innovation of Nursing | 2 Comments

นวัตกรรมทางการพยาบาล

นวัตกรรมทางการพยาบาล ความหมายของนวัตกรรมทางการพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ กระบวนการ ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็น การพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพได้ ประเภทของนวัตกรรม

Posted in นวัตกรรมทางการพยาบาล : Innovation of Nursing | 45 Comments