Category Archives: นวัตกรรมทางการพยาบาล : Innovation of Nursing

นวัตกรรมทางการพยาบาล

นวัตกรรมทางการพยาบาล ความหมายของนวัตกรรมทางการพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล คือ กระบวนการ ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็น การพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพได้ ประเภทของนวัตกรรม

Posted in นวัตกรรมทางการพยาบาล : Innovation of Nursing | 45 Comments